Secretariaat
Raadhuisstraat 11

6109 AP Ohé enLaak
Tel. 0475-551362
secretariaat@harmonie-laak.com
Financieel
Bosstraat 4

6109 RA Ohé en Laak
Bankrekening NL61RABO0138600414
t.n.v. Harmonie St. Caecilia te Ohé te Laak

 

 

Privacy policy
Harmonie St. Caecilia  Ohé en Laak hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden. In deze Privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

–          Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vragen of opmerkingen?

Als Harmonie St. Caecilia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat. De contactgegevens kun je vinden op deze pagina.